Theo kết quả kiểm toán BCTC năm 2012 của Ngân hàng nhà nước (NHNN), Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) và 3 NHTMNN cho thấy, trừ Agribank thì các ngân hàng đều đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, tỷ lệ sinh lời trên 75% và tốc độ tăng huy động vốn trên 10%.Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số hạn chế như: tỷ suất lợi nhuận/vốn của các ngân hàng đều giảm so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 8,85% và tổng phương tiện thanh toán tăng 22,4% (thấp hơn các mục tiêu đề ra).Nợ xấu toàn hệ thống tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2012 của các NHTM được kiểm toán đều tăng so với 31/1/2/2011 và đến 30/06/2013, tỷ lệ nợ xấu của 2/3 NHTM tiếp tục tăng so với thời điểm 31/12/2012. Nợ có khả năng mất vốn của 2/3 NHTM chiếm tỷ lệ nợ lớn trên tổng nợ xấu. Nếu tính cả nợ được cơ cấu lại theo quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 thì 2/3 NHTM có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu của các chương trình tín dụng ưu đãi tại VDB cao, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại hầu hết ngân hàng chưa phù hợp. Riêng Agribank có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn.Hiệu quả đầu tư tài chính của các NHTM thấp, nhiều khoản đầu tư bị suy giảm giá trị, đầu tư vào một số đơn vị kinh doanh thua lỗ không bảo toàn được vốn. Ngoài ra, các NHTM đều huy động vốn của bảo hiểm xã hội bằng hình thức vay phù hợp với Luật BHXH nhưng không đúng quy định của Luật các TCTD và chưa điều chỉnh sang hợp đồng tiền gửi theo chỉ đạo của NHNN, dẫn đến huy động vượt trần lãi suất. VDB chưa cân đối giữa nhu cầu vốn với huy động vốn dẫn đến tồn đọng vốn lớn làm tăng cấp bù từ NSNN.>>> Cho vay ngàn tỷ vẫn lo vỡ quỹ
Hải Hà