Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2019.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT): Ngày 8/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 17/5/2019.

CTCP CMC (CVT): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2019.

CTCP SXKD XNK & Đầu tư Tân Bình (TIX): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 25/6/2019.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2017 và chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 tổng tỷ lệ 14,9% (01 cổ phiếu nhận 1.490 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2019.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5,48% (01 cổ phiếu nhận 548 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2019.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2019.

CTCP Hợp tác kinh doanh XNK Savimex (SAV): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Bên cạnh đó Savimex cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/6/2019.

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2019.

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2019.

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2019.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2019.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN): Ngày 8/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7,8% (01 cổ phiếu nhận 780 đồng). Thời gian thanh toán 17/5/1019.

CTCP Thép Vicasa – VnSteel (VCA): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2019.

CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG): Ngày 7/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2019.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2019.