Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.Ngày 16/1/2014, HĐQT FLC nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Đình Vinh vì lý do cá nhân. Căn cứ vào điều lệ công ty, kể từ 17/1/2014, ông Lê Đình Vinh không còn giữ cương vị thành viên HĐQT của FLC. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ gần nhất để giải quyết theo thủ tục. Công bố thông tin